Biometà

BIOGÀS

El biogas és un combustible renovable produït per la descomposició de matèria orgànica en absència d’oxigen, un procés conegut com a digestió anaeròbia. Està compost principalment per metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2), amb traces d’altres gasos com nitrogen, hidrogen, sulfur d’hidrogen i vapor d’aigua.

La matèria orgànica utilitzada per a la producció de biometà pot provenir de diverses fonts, com ara residus agrícoles, fems animals, residus alimentaris, fangs de depuradores d’aigües residuals, entre d’altres. Aquest procés de descomposició anaeròbia es duu a terme en un reactor biològic o digestor.

BIOGÀS

El biogas és un combustible renovable produït per la descomposició de matèria orgànica en absència d’oxigen, un procés conegut com a digestió anaeròbia. Està compost principalment per metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2), amb traces d’altres gasos com nitrogen, hidrogen, sulfur d’hidrogen i vapor d’aigua.

La matèria orgànica utilitzada per a la producció de biometà pot provenir de diverses fonts, com ara residus agrícoles, fems animals, residus alimentaris, fangs de depuradores d’aigües residuals, entre d’altres. Aquest procés de descomposició anaeròbia es duu a terme en un reactor biològic o digestor.

DE BIOGÀS A BIOMETÀ

El biometà és el biogàs que ha estat purificat i enriquit per aconseguir una composició molt semblant a la del gas natural convencional.

El biogàs produït se sotmet a un procés de purificació per eliminar els contaminants i augmentar la seva concentració de metà. Aquest procés, conegut com a “upgrading” o “purificació”, implica principalment l’eliminació del diòxid de carboni i altres gasos no desitjats. El resultat és un gas d’alta qualitat, amb un contingut de metà del 98% o més, similar al del gas natural convencional.

El biometà té diverses aplicacions, sent una de les més importants el seu ús com a combustible en vehicles, tant en vehicles de passatgers com en vehicles comercials i de transport públic. També es pot injectar a la xarxa de gas natural per a la seva distribució i ús domèstic, industrial i comercial, la qual cosa contribueix a la diversificació de les fonts d’energia i a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

PSA (Adsorció per Oscil·lació de Pressió) o Rentat amb Aigua a Alta Pressió

Aquesta és una de les tecnologies més antigues i àmpliament utilitzades per purificar el biometà. Funciona capturant el diòxid de carboni (CO2) en aigua a alta pressió en una primera etapa, i després alliberant el CO2 en reduir la pressió en una segona etapa.
El procés es basa en la capacitat de certs materials adsorbents per capturar selectivament certs components gasosos, com el CO2.
Tot i ser una tecnologia provada i efectiva, pot requerir un alt consum d’energia i pot ser més complexa d’operar i mantenir en comparació amb altres opcions.

Separació per Membranes

Aquesta tecnologia és més nova i es basa en la permeabilitat de les membranes per separar els components del biometà en funció del seu tamany molecular.
El biometà passa a través de membranes poroses que permeten que el metà passi més fàcilment que el diòxid de carboni i altres gasos, resultant en un biometà més pur
Tot i que pot tenir un alt consum elèctric, és més fàcil de manejar i pot tenir menys problemes de manteniment en comparació amb altres tecnologies.

Absorció Química utilitzant Amines

L’Absorció Química utilitzant Amines és una tècnica en la qual el diòxid de carboni (CO2) s’absorbeix selectivament en una solució d’amines, un tipus de compost químic. Posteriorment, aquesta solució d’amines es regenera mitjançant el calentament, alliberant així el CO2 per a la seva recollida.
Aquesta tecnologia pot oferir una eficiència superior en termes de consum energètic, especialment per a grans volums de biometà o biometà amb alts nivells de sulfur d’hidrogen (H2S). No obstant això, és important tenir en compte que la regeneració de les amines pot requerir un consum addicional de calor.
Cada tecnologia presenta les seves pròpies característiques i consideracions particulars. La elecció entre elles dependrà de factors com la mida de la planta, la composició del biometà, els estàndards de qualitat del producte final i els costos operatius i de manteniment associats.

PSA (Adsorció per Oscil·lació de Pressió) o Rentat amb Aigua a Alta Pressió

Aquesta és una de les tecnologies més antigues i àmpliament utilitzades per purificar el biometà. Funciona capturant el diòxid de carboni (CO2) en aigua a alta pressió en una primera etapa, i després alliberant el CO2 en reduir la pressió en una segona etapa.
El procés es basa en la capacitat de certs materials adsorbents per capturar selectivament certs components gasosos, com el CO2.
Tot i ser una tecnologia provada i efectiva, pot requerir un alt consum d’energia i pot ser més complexa d’operar i mantenir en comparació amb altres opcions.

Separació per Membranes

Aquesta tecnologia és més nova i es basa en la permeabilitat de les membranes per separar els components del biometà en funció del seu tamany molecular.
El biometà passa a través de membranes poroses que permeten que el metà passi més fàcilment que el diòxid de carboni i altres gasos, resultant en un biometà més pur
Tot i que pot tenir un alt consum elèctric, és més fàcil de manejar i pot tenir menys problemes de manteniment en comparació amb altres tecnologies.

Absorció Química utilitzant Amines

L’Absorció Química utilitzant Amines és una tècnica en la qual el diòxid de carboni (CO2) s’absorbeix selectivament en una solució d’amines, un tipus de compost químic. Posteriorment, aquesta solució d’amines es regenera mitjançant el calentament, alliberant així el CO2 per a la seva recollida.
Aquesta tecnologia pot oferir una eficiència superior en termes de consum energètic, especialment per a grans volums de biometà o biometà amb alts nivells de sulfur d’hidrogen (H2S). No obstant això, és important tenir en compte que la regeneració de les amines pot requerir un consum addicional de calor.
Cada tecnologia presenta les seves pròpies característiques i consideracions particulars. La elecció entre elles dependrà de factors com la mida de la planta, la composició del biometà, els estàndards de qualitat del producte final i els costos operatius i de manteniment associats.