Solucions

Solucions per al tractament del biogàs:

A Biovec, identifiquem l’escassetat de proveïdors a Espanya que oferissin equips específics per al tractament del biogàs. Per això, vam decidir oferir una selecció especialitzada d’aquests equips per facilitar-ne l’adquisició per part de les plantes de biogàs.

Entre els nostres productes i serveis destaquem:

Mirallets:

Fabriquem mirallets d’observació a mida per a digestors i cisternes. Aquests poden ser personalitzats amb característiques com il·luminació ATEX, neteja amb aigua, i entrades o sortides per a presa de mostres.

Dessulfuració per injecció d’aire:

Proporcionem equips a mida per a la dessulfuració mitjançant la injecció controlada d’aire en el digestor, garantint un procés eficient i segur.

Dessulfuració per carbó actiu:

Oferim serveis complets d’instal·lació, posada en marxa i manteniment d’equips de dessulfuració per carbó actiu, assegurant una òptima eliminació de sulfurs i altres compostos no desitjats.

Equip de dessulfuració biològica:

El sistema de dessulfuració biològica és un procés per eliminar el sulfur d’hidrogen (H2S) contingut en el biogàs, a través de l’activitat de microorganismes especialitzats, com ara bacteris dessulfuritzadors.
L’equip està compost bàsicament per dues torres de neteja, un dipòsit intermedi i un dosificador de sosa.