Què és una planta de biogàs

El biogàs és el gas que es genera de la fermentació bacteriana de la matèria orgànica en condicions anaeròbies (absència d’oxigen).

A nivell industrial es pot controlar la reacció de digestió anaeròbia i recollir l’energia (en forma de metà) que es desprèn.
Això es realitza mitjançant uns digestors (plantes de biogàs), tanques on s’homogeneïtza la biomassa i es controla el temps que resideix al seu interior, la temperatura i altres paràmetres del procés.

El biogàs produït es pot aprofitar de les següents formes:

  • Ús tèrmic directe en caldera.
  • Ús en motor o turbina per a generació elèctrica i tèrmica.
  • Depurador fins a qualitat de gas natural i injectat a la xarxa de gas o comprimit per al seu ús vehicular.

Una planta de biogàs ofereix diferents avantatges, com poden ser:

  • Beneficis econòmics a través de la venda d'energia elèctrica i calor, així com l'estalvi en costos energètics.
  • Millora del valor fertilitzant del producte obtingut (digestat).
  • Reducció dels mals olors i la propagació de llavors de males herbes en el purí digerit.
  • Diversificació de les activitats de l'empresa.
  • Contribució a la reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, en consonància amb els objectius establerts en el Protocol de Kyoto.
  • Disminució del potencial contaminant dels residus agrícoles.
  • Canvi de percepció en el sector, sent considerat una activitat moderna i favorable per al medi ambient.